Miljö

Målsättning:
Novinbygg AB skall bidra till en miljövänligare byggnation, vad avser val av material, hantering och transporter.

Leverantörer:
Novinbygg AB väljer sina leverantörer omsorgsfullt med hänsyn till miljöaspekten. Vi använder oss främst av leverantörer i närområdet.

Avfall:
Allt avfall körs till tipp för källsortering.

Transporter:
Novinbygg AB strävar i varje enskilt objekt att kunna nedbringa mängden transporter i största möjliga utsträckning. Vi strävar efter att nyttja samlastningsfördelar maximalt, allt material går direkt till arbetsplatsen, samt materialet beställs i så exakta mängder som möjligt för det enskilda objektet.